Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Hebt u toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.

Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtenformulier om ons uw klacht te bezorgen.

Onze medewerkers helpen u graag verder van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 0800 62 185
e-mail: helpdesk.meldjeaan@stad.antwerpen.be

 

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht. Maar als u uw kind niet aanmeldt, kan u het pas vanaf 24 mei 2018 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zullen in veel scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. Uw kind aanmelden is dus sterk aan te raden. Opmerking: kinderen die geboren zijn tussen 15 november 2016 en 31 december 2016, kan u het best al aanmelden. Op die manier kunnen ze naar school gaan vanaf 1 september 2019.

2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

U kan uw kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen. U vindt een overzicht van alle scholen in de scholenlijst. U meldt uw kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent zeker niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kan inschrijven in een school van uw keuze. Zorg er wel voor dat er in de top 3 ook scholen staan met vrije plaatsen. Het aantal vrije plaatsen voor school 2018-2019 kan u terugvinden op deze website. Voor de voorrangsperiode (broer/zus en kind van personeel) is dat vanaf 9 januari 2018 vanaf 12uur. Tijdens de tweede aanmeldperiode (alle andere kinderen) vanaf 8 februari 2018 vanaf 12uur.

3. Moet ik mijn kind aanmelden met een verslag voor het buitengewoon onderwijs?

Als uw kind volgend schooljaar naar een school voor buitengewoon onderwijs gaat, dan hoeft u het niet aan te melden. U kan uw kind rechtstreeks inschrijven in de school voor buitengewoon onderwijs. Wil u uw kind inschrijven in een school van het gewoon onderwijs, dan moet u het wel aanmelden. 

In september 2015 trad het M-decreet in werking. “M” staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het M-decreet houdt in dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, het recht krijgen om zich in te schrijven in een gewone school als het gaat om redelijke aanpassingen die door de school moeten gebeuren.

4. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang. U moet uw kind wel aanmelden binnen de aangegeven periodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan u ook altijd uw gegevens aanpassen. U kan uw kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

5. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldingsperiodes wordt voor elke kleuterschool en lagere school in Antwerpen een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn. Er zijn drie groepen kinderen:

• Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school.

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school. Deze voorrang geldt enkel voor broers en zussen die in een Antwerpse kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).

• Kinderen van personeelsleden van een Antwerpse kleuterschool of lagere school.

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt. Meer informatie vindt u onder vraag 9.

• Alle andere kinderen.

Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: voorkeur voor de school en afstand tot de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen (minstens 50% afstand).

Op deze website vindt u onder info over scholen een overzicht van de percentages per criterium.

• Voorkeur (hoogstens 50 %)

Voor de eerste drie scholen waarvoor u uw kind aanmeldt, worden de vrije plaatsen op basis van voorkeur en op basis van afstand toegekend. Dit gebeurt enkel als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium ‘voorkeur’.

• Afstand (minstens 50 %)

Van de vrije plaatsen die op afstand worden verdeeld, wordt 1/4de verdeeld op basis van de kortste afstand tot het officiële adres van het kind of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4de wordt toegekend op basis van de afstand van de school tot het officiële adres van het kind. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Wil u meer weten over hoe de vrije plaatsen worden verdeeld? Kom dan naar een infosessie. In de scholenlijst vindt u alle praktische informatie.

6. Wat zijn indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen?

Alle leerlingen worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen. Wil u weten of uw kind een indicatorleerling of niet-indicatorleerling is, lees dan verder bij vraag 7.

7. Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Aan de hand van deze 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding op de website.

●      Ontving het gezin tijdens het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 een schooltoelage?

●      Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad ?

Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Als u niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat u uw kind niet kan inschrijven. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding.

8. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben?

Neen. Broer en zus zijn, betekent in het aanmeldingssysteem meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

●      broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
●      halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
●      kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

Enkel kinderen met een broer en/of zus op school, zoals hierboven omschreven, kunnen gebruik maken van de voorrang en enkel in de school van de ingeschreven broer en/of zus. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, moet u de naam van de reeds ingeschreven broer en/of zus opgeven tijdens de aanmelding. De voorrangsperiode loopt van 9 januari 2018 tot en met 23 januari 2018. Aanmelden voor andere scholen doet u tijdens de reguliere aanmeldingsperiode tussen 8 februari en 6 maart 2018.

9. Ik werk voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school.
Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode?

Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar u uw kind wil inschrijven. U hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school voor alle vestigingen, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

●      Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

●      Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

●      Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

10. Waarom kies ik beter meer dan vijf scholen?

Als u meer dan vijf scholen kiest, maakt u het meeste kans op een plaats in een van uw voorkeursscholen. Zet de scholen zeker in de volgorde van uw voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in uw favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in uw top drie ook scholen met vrije plaatsen staan.

Voor de eerste drie scholen worden de vrije plaatsen niet alleen toegekend op basis van afstand, maar ook op basis van voorkeur indien de school kiest voor het criterium voorkeur.

Voor elke school die u hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor uw kind. Krijgt u een plaats toegewezen in de school van uw eerste keuze is, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als u een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt uw kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van uw hogere keuze. Lees meer over wachtlijsten bij vraag 17. U ontvangt daarvoor ook steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs van uw plaats op de wachtlijst (meer uitleg bij vraag 18).

11. Welk adres geef ik op?

U kan de volgende adressen doorgeven:

●      een officieel adres
Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als u nog gaat verhuizen, dan kan u best contact opnemen met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

●      een werkadres
Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. U kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden u aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.

De adressen die u opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die u kiest. Voor de bepaling van de rangschikking wordt bij het criterium afstand, altijd rekening gehouden met de kortste afstand tot de scholen die u hebt gekozen. De afstand wordt berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

12. Wat moet ik doen als ik nog ga verhuizen?

Als u een verhuis gepland hebt of als u gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van uw kind in de nieuwe school, mag u het nieuwe domicilieadres van uw kind invullen bij de aanmelding. Als u uw kind gaat inschrijven in de school, moet u kunnen aantonen dat uw kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van koopakte, huurovereenkomst,… Voor vragen hierover belt u naar de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

13. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

U vindt dit op de ISI+kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, ga dan naar een aanmeldpunt  voor hulp bij de aanmelding of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

14. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

U kan uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Bij de eerste aanmelding kiest u een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar ze goed, want u hebt ze nodig als u uw gegevens wilt nakijken of veranderen. Voor de aanmelding van broers en zussen en kinderen van personeelsleden kan u uw gegevens wijzigen van 9 januari vanaf 9.30 uur tot en met 23 januari 2018 tot 17 uur. Voor alle andere kinderen van 8 februari vanaf 9.30 uur tot en met 6 maart 2018 tot 17 uur.

15. Wat moet ik doen als ik geen computer of internet heb?

Als u geen computer met internetverbinding hebt of niet met de computer kan werken, kan u in verschillende aanmeldpunten hulp krijgen om uw kind aan te melden. Bekijk hier de lijst met aanmeldpunten. In deze aanmeldpunten helpen begeleiders u stap voor stap om uw kind aan te melden. Op die manier weet u zeker dat u uw kind correct aanmeldt.

Indien u geen hulp nodig hebt om uw kind aan te melden maar wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan u terecht bij één van de webpunten.

16. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor uw kind. Met deze brief of e-mail kan u naar deze school om uw kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.

Let op! Als u uw kind niet inschrijft ten laatste op 8 mei 2018 in de school die werd toegewezen, komt uw plaats vrij voor iemand anders.

17. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen die u hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt uw kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar uw kind op de wachtlijst staat, kan u uw kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als uw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch met u contact op. De wachtlijst geldt tot en met 5 oktober 2018 voor alle kinderen. Enkel voor kleuters geboren in 2016 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2019. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden. 

18. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

U ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor u uw kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat u meerdere mededelingen krijgt. Iedere mededeling is verbonden met één specifieke school. Uw kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van uw plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor uw kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

19. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Neem dan contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. De medewerkers hebben vanaf 23 mei 2018 vanaf 9.30 uur een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben en zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw kind. Vanaf dan vindt u het overzicht van scholen met vrije plaatsen ook terug op deze website. Vanaf 25 mei 2018 om 9 uur kan u uw kind inschrijven in een van die scholen.

20. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als de voorrangsperiode voorbij is (van dinsdag 9 januari vanaf 9.30 uur tot en met dinsdag 23 januari 2018 tot 17 uur), kan u uw kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode van donderdag 8 februari 2018 vanaf 9.30 uur tot en met dinsdag 6 maart 2018 tot 17 uur. Let op! Uw kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld. Als u uw kind na 6 maart 2018 niet hebt aangemeld, heeft uw kind geen plaats in de rangschikking. Vanaf 23 mei 2018 vanaf 9.30 uur kunnen de medewerkers van de helpdesk u vertellen welke scholen nog vrije plaatsen hebben. Vanaf dan vindt u het overzicht van scholen met vrije plaatsen ook terug op deze website. Vanaf 25 mei 2018 vanaf 9 uur kan u uw kind inschrijven in een van die scholen.

Let op! U zult minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. U kan uw kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van uw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

21. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

U kunt uw kind inschrijven tot en met 8 mei 2018. Daarna verliest u uw plaats in de rangschikking. U kunt uw kind dan enkel nog inschrijven in een school vanaf 25 mei 2018. De medewerkers van de helpdesk kunnen u vanaf 23 mei 2018 vanaf 9.30 uur vertellen welke scholen nog vrije plaatsen hebben. U vindt het overzicht van scholen met vrije plaatsen ook terug op de website. Let op: u zult minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

22. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Tijdens de voorrangsperiode kon u enkel een account maken indien u een kind wilde aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. U kon tijdens de voorrangsperiode geen account aanmaken om een kind in de reguliere periode aan te melden.

23. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van uw kind blijkt.

Geeft u een volmacht? Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: uw volledige naam, volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van uw identiteitskaart, uw handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.

24. Wilt u info hebben over het aanmeldingsregister?

Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid. Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen in Antwerpen.

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.

25. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan u terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op uw vraag. U vindt het klachtenformulier op deze website. Het formulier moet binnen de 20 minuten ingevuld zijn, anders verliest u de ingevulde gegevens. U kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer  0800 62 185 als u geen computer met internet hebt.